Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 2: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 16
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 (návrh p. Mrvu)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 12 Proti: 1 Zdržali sa: 22 Nehlasovali: 1