Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 4: Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 22
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 2 Proti: 8 Zdržali sa: 27 Nehlasovali: 1