Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 5: Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2852/6, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 23
Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k. ú. Karlova Ves, Ing. Pavlovi Fellnerovi s manželkou MUDr. Evou Fellnerovou (návrh p. Budaja)
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0