Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 6: Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou Mgr. art. Janou Scheinerovou, Art. D.

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 24
Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k. ú. Záhorská Bystrica, Jaroslavovi Scheinerovi s manželkou
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1