Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 7: Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 25
Návrh na predaj ako prípadu hodného os. zreteľa - pozemok v k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec ­ Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1