Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 9: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v stavbe súp. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 30
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - zníženie nájomného a zmeny doby nájmu na dobu určitú na 10 rokov nebytového priestoru v k.ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o. (alternatíva č. 2)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 0 Proti: 17 Zdržali sa: 20 Nehlasovali: 0