Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 10: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 21969/7, k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o. so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom časti pozemku v k. ú. Vinohrady, spoločnosti CEDIC SK, s. r. o.
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0