Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 13: Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 33
Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 1/3 nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, Heydukova 19 (hlasovanie o alternatíve č. 1)
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 1