Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 13: Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 34
Návrh dodatku štatútu vo veci ochrany verejného poriadku
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0