Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 14: Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy

Hlasovanie č. 36: Návrh VZN, ktorým sa zruší VZN č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR Bratislavy

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 30 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0