Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 15: Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2015
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0