Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 16: Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016

Hlasovanie č. 38: Informácia o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016

Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0