Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 17: Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 39
Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 (Mestské lesy)
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0