Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 18: Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 41
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (hlasovanie za ukončenie diskusie k bodu č. 18)
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 3 Proti: 20 Zdržali sa: 12 Nehlasovali: 1