Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.02.2016
Bod č. 18: Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (Mestské lesy v Bratislave, Mestská polícia, STaRZ, GIB, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, BKIS, ZOO, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, MUOP, BTB)

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 43
Koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018 (prezenčné hlasovanie)
Prítomní: 20 Neprítomní: 25 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 3