Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 5.: Správa o činnosti miestnej knižnice

Uznesenie 147/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 147

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu o činnosti miestnej knižnice.