Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 6.: Správa o činnosti komisií za I polrok 2016

Uznesenie 148/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 148

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu  o činnosti komisií za I polrok 2016.