Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.10.2016
Bod č. 7.: Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/2016

Uznesenie 149/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 149

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie správu  o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za školský rok 2015/2016.