Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.12.2016
Bod č. d/: Prípravné práce na R7

Uznesenie 163/2016

Znenie uznesenia

berie na vedomie informácie  starostu obce  o prípravných prácach  na R7