Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2017
Bod č. 7: Návrh zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín, návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava- Devín, odvolanie členov Obecného hasičského zboru a vymenovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce

Uznesenie 109/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín A. berie na vedomie zriadenie hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín podľa § 15 odst. 1 písmeno b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov B. schvaľuje Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky Dobrovoľného Hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Bratislava-Devín C. berie na vedomie • odvolanie členov Obecného hasičského zboru v Devíne v zmysle § 33 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi • vymenovanie členov do Dobrovoľného hasičského zboru obce Mestskej časti Bratislava-Devín v zmysle zákona č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z.z.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0