Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2017
Bod č. 8: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Uznesenie 110/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 bez pripomienok
Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0