Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2017
Bod č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Uznesenie 111/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Devín na I. polrok 2017.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0