Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2017
Bod č. 10: Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín s podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 112/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s podnikateľskou činnosťou, vykonávaním inej zárobkovej činnosti a s možnosťou členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0