Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 2: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č.: 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 113/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devín č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín s účinnosťou od 24.2.2017
Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0