Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017
Bod č. 7: Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť

Uznesenie 007/2017: Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť

Hlasovanie č. 7
Žiadosť na dovybavenie prírodovedeckej, polytechnickej a IKT učebne - spoluúčasť
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0