Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017
Bod č. 8: Žiadosť o zaradenie do siete škôl

Uznesenie 008/2017: Žiadosť o zaradenie do siete škôl

Hlasovanie č. 8
Žiadosť o zaradenie do siete škôl
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0