Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017
Bod č. 9: Oslavy 750. výročie

Uznesenie 009/2017: Oslavy 750. výročie

Hlasovanie č. 9
Oslavy 750. výročie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0