Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017
Bod č. 10: Zmluva o DDS

Uznesenie 010/2017: Zmluva o DDS

Hlasovanie č. 10
Zmluva o DDS
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0