Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.03.2017
Bod č. 11: Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV

Uznesenie 011/2017: Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV

Hlasovanie č. 11
Rôzne: Kanalizácia, cesty IBV
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0