Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.03.2017
Bod č. 2: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Juraj Lehotský a Pavol Blaho, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 114/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje predĺženie doby prenájmu záhrad: 1. Juraj Lehotský č. p.2038,2039, výmera 25 m2, 585 m2, nájomné 1,00, 0,50, platnosť 31.12.2021 2. Pavol Blaho č. p. 1471, výmera 473 m2, nájomné 0,50 platnosť 31.12.2021 ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na evidenčnom liste č. 7 a liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomníkmi budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016. Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k nájomným zmluvám. Termín: do 31.3.2017
Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0