Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.03.2017
Bod č. 3: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 22/8 spolu s 22/7 pre Ing. Petra Šurana, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 115/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje prenájom pozemku parc. č. parc. č. 22/8, záhrady, o výmere 307 m2, spolu s parc. č. 22/7, zastavané plochy, o výmere 19 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Ing. Petra Šurana. Nájomníkovi bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.1.2021 s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €. Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy. Termín: do 31.03.2017
Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0