Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.03.2017
Bod č. 5: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov

Uznesenie 116/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín a) s c h v a ľ u j e vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na dobu 5 rokov. b) ž i a d a starostku, aby vyhlásila v termíne do 10 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 13.4.2017 o b c h o d n ú v e r e j n ú s ú ť a ž podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok: 1. Predmetom návrhu nájomnej zmluvy bude prenájom záhrad parc. č. 25- diel č. 4 s výmerou 266 m2 parc. č. 67- diel č. 2 s výmerou 335 m2, spolu s parc. č. 66 s výmerou 15 m2 parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2 parc. č. 143-diel č. 2 s výmerou 314 m2 parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2 parc. č. 169- diel č. 8 s výmerou 380 m2, spolu s parc. č. 168 s výmerou 6 m2 parc. č. 257/1- diel č. 9 s výmerou 349 m2 parc. č. 270/1 s výmerou 292 m2, spolu s parc. 269 s výmerou 37 m2 (EKN 139) a parc.č. 270/2 s výmerou 244 m2 parc. č. 1224 s výmerou 536 m2 parc. č. 1250/146 (EKN 1480) s výmerou 596 m2 v k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, 27 a 2982 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín 2. Doba nájmu - do 31.12.2021 3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady 4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok (§ 3 ods. 1.) pri záhradách: parc. č. 25- diel č. 4 s výmerou 266 m2 parc. č. 67- diel č. 2 s výmerou 335 m2, spolu s parc. č. 66 s výmerou 15 m2 parc. č. 143-diel č. 2 s výmerou 314 m2 parc. č. 169- diel č. 8 s výmerou 380 m2, spolu s parc. č. 168 s výmerou 6 m2 parc. č. 257/1- diel č. 9 s výmerou 349 m2 parc. č. 270/1 s výmerou 292 m2, spolu s parc. 269 s výmerou 37 m2 (EKN 139) a parc.č. 270/2 s výmerou 244 m2 parc. č. 1224 s výmerou 536 m2 parc. č. 1250/146 (EKN 1480) s výmerou 596 m2 resp. nesmie byť nižšia ako 0,25 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok (§ 4 ods. 4.) pri záhradách: parc. č. 143-diel č. 1 s výmerou 313 m2 parc. č. 146-diel č. 1 s výmerou 359 m2 5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná. 6. Ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať jedného alebo vyhlásiť ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu sumu, alebo si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného. 7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín. 8. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 10 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa podmienok vyplývajúcich z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako nasledujúca v poradí. 9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť 11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže, alebo ochraňujúce záujmy Mestskej časti Bratislava – Devín. c) m e n u j e komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 1. člen: Peter Distler, 2. člen: Igor Prieložný, 3. člen: Katarína Šulovská d) ž i a d a starostku Mestskej časti Bratislava – Devín 13. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, 14. po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.
Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0