Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.03.2017
Bod č. 8.: Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017

Uznesenie 117/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín na základe podnetov a pripomienok z verejného zhromaždenia občanov Devína zo dňa 26.01.2017 poveruje a žiada starostku Mestskej časti Bratislava – Devín, aby zahájila aktivitu v nasledovných veciach: 1. Zahájiť komunikáciu na vypracovanie novej štúdie a / alebo zakomponovanie do existujúcej štúdie resp. štúdií ohľadom rekonštrukcie Devínskej cesty, cyklotrasy a protipovodňovej ochrany, ktoré vedú z Devína smerom na Karlovu Ves. Miestne zastupiteľstvo zároveň žiada starostku o stanovisko k možnostiam vybudovania týchto troch stavieb v rámci balíka tri v jednom. 2. Komunikácia musí byť nasmerovaná minimálne na tieto inštitúcie: Magistrát mesta Bratislava, BVS, GIB, SVP, prípadne aj ďalšie inštitúcie (ministerstvá), ak to bude relevantné. Výsledky musia byť doručené písomne od každého subjektu, a to minimálne vo forme zápisnice. 3. Komunikácia by mala zároveň spieť k tomu, aby sa zistilo, aký dopad by tieto stavby mohli mať na ochranu vodného zdroja Sihoť v prospech resp. neprospech občanov, tak aby sa tam nemuselo vyhlásiť také ochranne pásmo, ktoré by zbytočne a neodôvodnene obmedzovalo užívateľské práva občanov daného územia. 4. Výsledkom tejto komunikácie by mali byť jasné a zrozumiteľné výsledky pre občanov, ktoré by mali určiť nasledovné veci: a) Kto všetko môže a je oprávnený vypracovať štúdiu - či už samostatne alebo koordinovane s inými subjektmi. b) Kto všetko môže a je opravený zafinancovať štúdiu, resp. spolufinancovať, vrátane možnosti spoluúčasti MČ Bratislava - Devín po dohode s núteným správcom. c) Kde je plánovaná protipovodňová hrádza a cyklotrasa a či sú navrhované aj iné alternatívy s rôznymi cenovými a technickými parametrami. d) Kto všetko môže a je oprávnený jednotlivé stavby zafinancovať - či už vcelku, samostatne alebo koordinovane s inými subjektmi. e) Kto všetko môže a je oprávnený jednotlivé stavby vybudovať - či už vcelku, samostatne alebo koordinovane s inými subjektmi. 5. Ako náhle bude k dispozícii oficiálna štúdia, ktorá bude mať okrem iného trasovanie protipovodňovej hrádze a cyklotrasy, je potrebné zvolať verejné zhromaždenie občanov, na ktoré by mali, okrem iných, byť pozvaní a prítomní zástupcovia spomínaní v bode 2. 6. Starostka Mestskej časti Bratislava-Devín bude o priebehu a výsledkoch rokovaní pravidelne informovať miestne zastupiteľstvo na zasadnutiach, na ktoré budú prizvaní aj predstavitelia občianskych združení z dotknutej oblasti Devínska cesta o. z. a Aliancia proti povodniam o.z.
Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0