Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.8: Informácia o inventarizácii za rok 2016

Uznesenie 35/2017: O správe o výsledku inventarizácie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016.

Hlasovanie č. 35
K správe o výsledku inventarizácie
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0