Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 2: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017.

Uznesenie 118/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devín k 31.03.2017