Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 2: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.03.2017.

Uznesenie 118/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devín k 31.03.2017

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0