Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 3: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, nájomníci: Lídia Falisová, Ernest Németh, Marián Bilic, Valerián Dvorský, Marián Fratrič, Ing. Matej Ceconík a Ing. Eva Ceconíková, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 119/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje predĺženie doby prenájmu záhrad:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

 

Nájomné

€/m2/rok

Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

1.

Lídia Falisová

257/1-diel č. 11

720

0,50

30.6.2022

2.

Ernest Németh

257/1-diel č. 5

278

0,50

30.6.2022

3.

Marián Bilic

196-diel č. 3

197

198

750

27

11

0,50

1,00

1,00

30.6.2022

4.

Valerián Dvorský

1336/1-diel č. 9

1336/3

315

27

0,50

1,00

30.6.2022

5.

Marián Fratrič

935-diel č. 2

319

0,50

30.6.2022

6.

Ing. Matej Ceconík, Ing. Eva Ceconíková

1241/32 (EKN)

1241/33 (EKN)

30

240

0,50

0,50

30.6.2022

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomníkmi budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016.

Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám. Termín: do 15.5.2017

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0