Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 4: Návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva

Uznesenie 120/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín súhlasi s návrhom  dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0