Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 5: Návrh na uzavretie novej nájomnej zmluvy na prenájmom priestorov požiarnej zbrojnice za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange, a.s. ako prípad hodný osobitého zreteľa

Uznesenie 121/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  schvaľuje prenájom časti strechy na objekte Požiarnej zbrojnice súp. č. 995 a nebytového priestoru vo vežičke budovy Požiarnej zbrojnice za účelom pokračovania v umiestnení zariadení, systémov antén a káblových trás pre riadne fungovanie siete mobilných telefónov GSM za cenu 3890 € ročne  spoločnosti Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08  ako  prípad hodný osobitého zreteľa

Žiada  starostku Mestskej časti Bratislava – Devín, aby zabezpečila uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. za podmienok uvedených v dôvodovej správe 

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0