Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 6.: Správa o kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2016

Uznesenie 122/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava po prerokovaní materiálu berie na vedomie výsledky z kontroly centrálnej evidencie sťažností za rok 2016 bez pripomienok

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0