Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.04.2017
Bod č. 7.: Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na základe petície občanov a vlastníkov nehnuteľností na Devínskej ceste, doručenej starostke MČ Bratislava - Devín dňa 8.2.2017, ev. č. 385

Uznesenie 123/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín na základe podpísanej petície občanov ev. č.385

žiada starostku,  aby podnikla potrebné kroky k možnosti riešenia protipovodňovej ochrany, ktorá by zároveň zastabilizovala zosúvajúci svah s komunikáciou Devínska cesta , vytvorila by ochranu vodného zdroja pitnej vody pred znečistením na ostrove Sihoť a na vytvorenom priestore medzi komunikáciou a protipovodňovou ochranou možnosť vybudovať bezpečnú cyklotrasu, ktorá by pokračovala popri Karloveskom ramene ku Kameňolomu (tzv. Tri v jednom) a to tak, že :

1/písomne požiada GIB, aby túto možnosť riešenia protipovodňovej ochrany dokreslil do vypracovanej štúdie a následne zapracoval do projektovej  štúdie,

2/písomne požiada SVP o vypracovanie štúdie pre vybudovanie protipovodňovej ochrany,

3/ písomne požiada Ministerstvo dopravy a ochrany SR o možnosť vypracovania štúdie pre vybudovanie cyklotrasy,

4/písomne požiada Ministerstvo Životného prostredia  SR o zaradenie štúdie do projektov čerpania eurofondov,

5/písomne požiada BVS,  aby sa vyjadrili k projektovej štúdii GIB, z pohľadu ochrany zdroja pitnej vody

6/písomne požiada AUREX o podmienky možnosti  zapracovania tohto návrhu do Územného plánu zóny Devín I.

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0