Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 3: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 58/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 15. júna 2017.

Hlasovanie č. 7: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0