Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 59/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 5. júna 2017.

Hlasovanie č. 11
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 14 Proti: 2 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0