Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 7: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 60/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad hodný osobitného  zreteľa nájom nebytového priestoru NP č. 12 -913 o celkovej výmere 64,28 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  nachádzajúceho sa    na  prízemí  bytového   domu    Obchodná č. 52 v Bratislave, súpisné číslo 530,  na ulici Obchodná, číslo vchodu 52,  ktorý je postavený na pozemku parcela registra "C" parcela č. 8479, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 8364, do nájmu: Seniorcentrum Staré Mesto, so sídlom: Podjavorinskej č. 6, 811 03 Bratislava, IČO: 42 133 661,

a to za nasledovných podmienok:

1. doba nájmu: neurčitá,

2. výška nájomného: nájomné vo výške zodpovedajúcej aktuálnym nákladom mestskej časti v danom roku do Fondu prevádzky, údržby a opráv a náklady za služby a prevádzku spojené  s užívaním nebytového priestoru,

3. účel nájmu: kancelárske a administratívne priestory;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že  Seniorcentrum Staré Mesto je rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorá poskytuje a zabezpečuje odbornú sociálnu, technickú a materiálnu pomoc v oblasti sociálnych služieb pre občanov - seniorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nebytový priestor je adekvátnou náhradou pre zabezpečenie a poskytnutie iných vhodných  kancelárskych priestorov pre výkon administrativy  za priestory,  ktoré  mala  organizácia doposiaľ k dispozícii  v  bytovom  dome  na ulici Záhrebská č. 9 v Bratislave. spracoval:

Hlasovanie č. 13
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0