Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 8: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 61/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad  hodný   osobitného  zreteľa nájom nebytového priestoru č. 12 - NP32 o celkovej výmere 71,92 mvo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  nachádzajúceho sa    na  prízemí  bytového   domu    Nedbalova   č.   19 v Bratislave, súpisné číslo 460,  na ulici Nedbalova, číslo vchodu 19,  ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra "C" parcela č. 94/1 a parcela č. 94/2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 6216, do nájmu spoločnosti: BOKA, spol. s r.o., so sídlom Lesná č. 628/2, 949 01 Nitra, IČO: 35 720 875, a to za nasledovných podmienok:

1. doba nájmu: neurčitá,

2. výška nájomného: 13 808,64 Eur/rok   t.j. 16,00 Eur/m2/mesiac   a   náklady   za   služby spojené  s užívaním nebytového priestoru,

3. účel nájmu: využitie   predmetu   nájmu   pre  podnikateľské  aktivity  nájomcu,  zamerané na maloobchodný   predaj  odevov,  ako   aj   pre   administratívne a kancelárske účely v súvislosti s podnikateľskou aktivitou;

B. konštatuje,

že  osobitný  zreteľ  spočíva v tom,  že  schválenie   nájmu   nebytového priestoru na ďalšie obdobie v prospech daného nájomcu je efektívnou voľbou pre zabezpečenie primeranej, spoľahlivej a pravidelnej finančnej rentability, a to aj vzhľadom na doterajšie  skúsenosti  a vzájomnú spoluprácu s nájomcom. Žiadateľ je dlhodobým nájomcom nebytového priestoru, riadne a včas si plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Výška nájomného za užívanie nebytového priestoru je primeraná súčasným trhovým podmienkam vzhľadom na účel a súčasné využívanie nebytového priestoru, ako aj vzhľadom na danú lokalitu.spracoval:

Hlasovanie č. 14
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0