Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 9: Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 62/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad  hodný   osobitného  zreteľa nájom sekundárnych rozvodov tepla tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave – OST 803, do nájmu spoločnosti: Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom: Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542, a to za nasledovných podmienok:

1. doba nájmu: určitá  t.j. do 30.11.2025,

2. výška nájmu: 1 000,00 Eur/rok,

3. účel nájmu: zabezpečenie výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre tretie subjekty,

4. investíciu pre rok 2017 v celkovej výške 12 000,00  Eur (bez DPH),  ktorú nájomca investuje  bezprostredne po prevzatí sekundárnych rozvodov do výmeny vyhodnocovacích jednotiek fakturačných meračov tepla a automatického zberu dát z meradiel,

5. Nájomca  je  oprávnený  vykonať  technické zhodnotenie predmetu nájmu len  s predchádzajúcim  písomným  súhlasom  prenajímateľa  a  po  prerokovaní  a  schválení výšky  a rozsahu  investície Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava-Staré Mesto a na vlastné náklady.  V prípade, ak prenajímateľ  v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti  o  vykonanie  plánovaného  technického  zhodnotenia neudelí písomný nesúhlas nájomcovi  podľa  predchádzajúcej  vety,  má sa za to, že prenajímateľ s predloženým návrhom súhlasí. Režim uvedený v predchádzajúcej vete sa nebude vzťahovať na vzniknuté poruchy a  havarijné stavy,  ktoré si vyžadujú  bezodkladne riešenie;

B. konštatuje,

že  osobitný  zreteľ  spočíva v tom,  že  na základe sťažností na nevýhodný prenájom sekundárnych rozvodov tepla a tým spôsobené vysoké náklady na teplo a TÚV od obyvateľov bytových domov Justičná 7,9,11, Karadžičova 35,37,39, Karadžičova č. 31, 33, Lužická č. 2, Chorvátska č. 10,12, Chorvátska č. 8, Lužická č. 6, v Bratislave, na základe ich prejavu vôle a v súlade s uznesením č. 164/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 6.12.2016 (ďalej len „uznesenie“),  mestská časť Bratislava-Staré Mesto vypovedala Nájomnú zmluvu o nájme tepelno-energetických zariadení zo dňa 29.12.2005 medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou TERMMING, a.s. ako nájomcom vo vzťahu k sekundárnym rozvodom tepelných okruhov odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s týmto uznesením rokovala so spoločnosťou Bratislavská teplárenská a.s. o uzatvorení novej nájomnej zmluvy a o zabezpečení dodávky tepla a teplej vody priamo od jeho výrobcu.

Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepla z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave v prospech spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. sa predkládá na základe a v súlade s prejavom vôle, požiadavkami občanov Starého Mesta a v súlade s prejavom vôle miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie č. 15
Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1