Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 10: Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 63/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

zmenu uznesenia Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti   Bratislava–Staré  Mesto  č. 84/2015 zo dňa  22. septembra 2015,  ktorým  bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to nasledovne:

a) v časti A bod 4 ) slová  „výška nájmu: 40 000,00 Eur/rok tj. 10 000,00 Eur/štvrťrok“  sa nahrádzajú slovami „výška nájmu: 38 704,00 Eur tj. 9 676,00/švrťrok za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017  a  34 950,00 Eur  tj. 8 737,50 Eur/štvrťrok za obdobie od 1.1.2018 do 30.11.2025“

b) časť A bod 5)  Príloha č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme tepelno-energetických zariadení bude upravená a bude znieť nasledovne:

Zoznam tepelno-energetických zariadení, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy

Poradové číslo

Adresa kotolne

1

BK Bartókova 1

2

DK Drotárska cesta 39

3

BK Gorkého 6

4

Hollého 1-3

5

DK Medená 19

6

BK Palisády 14

7

DK Panenská 1

8

DK Radlinského 4

9

DK Zochova 22

 

Sekundárne rozvody tepelných okruhov OST

Poradové číslo

Adresa kotolne

1

SR Gajova 5

2

SR Jakubovo nám. 9

3

SR Kmeťovo nám. 3

4

SR Krížna 32

5

SR Povraznícka 4

6

SR Povraznícka 14

7

SR Šancova 68

8

SR Moskovská (Šoltésovej 24)

9

SR Továrenská 1

10

SR Továrenská 6

 

V ostatnej časti zostáva uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 zo dňa 22.9.2015 nezmenené.

Hlasovanie č. 16
Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0