Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 12: Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016

Uznesenie 64/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016.

Hlasovanie č. 17
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0