Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 12/A: Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Uznesenie 65/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. nesúhlasí

s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;

B. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po zapracovaní nasledujúcich pripomienok:

1.V §2 ods. 3 písm. a) vypustiť poslednú vetu a to:  „Verejnou zeleňou sa podľa tohto nariadenia nerozumie cestná zeleň.

2.Do §7 doplniť ods. 5  v znení:

(5) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v lokalite určenej miestnym úradom príslušnej mestskej časti, zriadiť novú zeleň,  minimálne  v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene, zodpovedá investor za jej údržbu.

Hlasovanie č. 18
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mest Slovenskej republiky Bratislavy (návrh p.Párnickej)
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 1