Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 13: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry

Uznesenie 66/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

1. ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby

    Kľukatá 41, 821 05 Bratislava

účel : projekt: Viva Musica! Festival 2017                                                                  1 000,00 €,

 

2. Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava I. Staré Mesto

    Grösslingova 23, 812 51 Bratislava

účel : projekt : vzdelávanie členov MO MS Bratislava I.-Staré Mesto                             100,00 €,

           

3. Krajanský inštitút

    Pražská 17, 811 04 Bratislava

účel :projekt : Mnohonárodnostná Bratislava                                                      200,00 €,

 

4. Združenie žien AGLOW v Slovenskej republike

    Budatínska 47, 851 06 Bratislava

účel : projekt: Žalmy kráľa Dávida                                                                                  500,00 €,

 

5. Občianske združenie Korunovačná Bratislava

    Gagarinova 21, 821 03 Bratislava

účel : projekt: Korunovačné slávnosti 2017                                                                    5 000,00 €.

Hlasovanie č. 19
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0