Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 15: Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia

Uznesenie 67/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 takto :

 

1. Nadácia Horský park

    Majakovského 13, 811 04 Bratislava

účel : doplnenie tisoradí pri Blumentálskom parčíku

          na Majakovského ulici, na Bohúňovej ulici                                               300,00 €,

                                                                                                                                                        

2. Priatelia Bartókovej ulice

    Bartókova 4, 811 02 Bratislava

účel : oddychová zóna Bartókova – návrat k zeleni                                            300,00 €,      

         

3. Nedbalova 19

    Nedbalova 460/19, 811 01 Bratislava        

účel : zelená terasa, ulica Nedbalova 19                                                            300,00 €.

Hlasovanie č. 20
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0